gemeenthuisgemeenteschoolkerkstraatRupel en Netestatiekasteel Tiburzwemdokzusterschool

Online te raadplegenhand


Biografieën


Rumesta publiceert hier biografieën van politici die een beeldbepalende rol hebben gespeeld in het politieke, economische, culturele en sociale leven van onze gemeente. Rumesta publiceerde deze eerder, in 2020, in het boek “Oorlog en Vrede in het gemeentehuis van Rumst”. Dat boek kreeg als ondertitel “Een beeld van 50 jaar (1970-2020) politieke inzet en strijd in de gemeente Rumst aan de hand van biografieën van 5 burgemeesters, 6 schepenen en 2 gemeenteraadsleden uit 5 verschillende politieke partijen”. In dat boek kan de lezer ook het volgende terugvinden:
  • Een overzicht van verkozen gemeenteraadsleden van 1976 tot 2020
  • Een overzicht van alle colleges van burgemeester en schepenen van 1977 tot 2019
  • de biografie van twee gemeentesecretarissen, nl. Eduard Van Boxem en Jan Van Grinderbeek
  • Een bibliografie en een verantwoording van de gebruikte foto's
  • Een index van personen.
  • De medewerkers (leden van de redactie, vormgever, tekstcorrectors en fotografen)
Op de website van Rumesta worden geleidelijk deze 13 eerder in boekvorm gepubliceerde politieke bio's opgenomen. Op de website komen er ook nieuwe biografieën van lokale politici. Enkel deze laatste biografieën worden hier gevolgd door voetnoten, bibliografische gegevens en een verantwoording van afgedrukte foto's.

Namens de redactie
Eddy Huyghe

A. Biografieën uit het boek “Oorlog en vrede in het gemeentehuis van Rumst”
B. nieuwe biografieën
C. Biografieën van 2 gemeentesecretarissen
D. In voorbereiding
  • Petrus Van der Taelen

Verantwoording van de foto's:
De auteurs en de uitgever hebben zich ingespannen om zich te conformeren aan de wettelijke bepalingen. Zij beschikken over de rechten op de afgedrukte foto's of documenten. Indien zij onverhoopt enig recht zouden kunnen hebben geschonden zijn zij bereid om alsnog een faire vergoeding te betalen.


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieên, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rumesta.
| Contact Rumesta| Webmaster | ©2007-2021 Rumesta |